Menu Close

Pranešėjų apsauga

Rudaminos vaikų lopšelio darželio “Ąžuoliukas” vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su lopšeliu-darželiu sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

INFORMACIJOS VIDINIU INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALU TEIKIMO IR TVARKYMO RUDAMINOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ TVARKOS APRAŠAS

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

•   pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

•   pavojaus aplinkai;

•   kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

•   neteisėtos veiklos finansavimo;

•   neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

•   neteisėtu būdu įgyto turto;

•   padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

•   kitų pažeidimų.

Kompetentingu subjektu administruoti lopšelio-darželio vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) yra paskirta direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Burgienė, el.p. sigaburge@gmail.com, Gamyklos g. 22C, LT-13249,  Rudamina, Vilniaus r. 

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus Rudaminos vaikų lopšelyje-darželyje “Ąžuoliukas” vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

•   tiesiogiai atvykus į lopšelį-darželį jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu Gamyklos g. 22C, LT-13249, Rudamina, Vilniaus r.

  • atsisiųsti nustatytos formos  arba laisvos formos pranešimą paštu lopšeliui-darželiui adresu Gamyklos g. 22C, LT-13249, Rudamina,  Vilniaus r.  Siunčiant pranešimą paštu, po lopšelio-darželio pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
  • atsisiųsti nustatytos formos arba laisvos formos pranešimą lopšelio-darželio elektroninio pašto adresu pranesk@rudaminosdarzelis.lt 

Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Rudaminos vaikų lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu gautų pranešimų nagrinėjimo tvarką ir procedūras nustato Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Rudaminos vaikų lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” tvarkos aprašas.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

•   asmens konfidencialumo užtikrinimas;

•   draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;

•   teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;

•   teisė gauti kompensaciją;

•   nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;

•   atleidimas nuo atsakomybės.

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir jo šeimos narius, dirbančius lopšelyje-darželyje, dėl tokios informacijos pateikimo nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą, ir jo šeimos nariams, dirbantiems lopšelyje-darželyje, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje ir kituose teisės aktuose.

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ 

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos

Pranešėjų apsauga | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (lrv.lt)

Informacija apie pažeidimus gali būti pateikiama tiesiogiai kompetentingai institucijai.

Kontaktai:

  • el. paštu pranesk@stt.lt siunčiant užpildytą Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomenduojamą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą;
  • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę;
  • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

 

 

 

 

Skip to content