Menu Close

Privatumo politika

PATVIRTINTA

Direktorės

2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V1-90

Dėl privatumo politikos

taisyklių patvirtinimo

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

RUDAMINOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO

„ĄŽUOLIUKAS“

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS,

priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas

 

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 2. Biudžetinė įstaiga Rudaminos vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, įstaigos kodas 195007736, registracijos adresas Gamyklos g. 22C, LT-13251 Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav., kontaktai: el. p. dianarutkauske@gmail.com, nr. 8 5 2437516. Toliau privatumo politikos taisyklėse „Įstaiga“.
 3. rudaminosdarzelis.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.rudaminosdarzelis.lt.
 4. Socialinės paskyros tai rudaminosdarzelis.lt paskyros Facebook, Twitter ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Įstaigą ir joje teikiamas ugdymo paslaugas.
 5. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 7. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis rudaminosdarzelis.lt.
 8. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. rudaminosdarzelis.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis www.rudaminosdarzelis.lt internetine svetaine. Taisyklės paruoštos atsižvelgiant į tai, jog www.rudaminosdarzelis.lt elektroninėje svetainėje nėra vykdoma elektroninė parduotuvė ir nėra galimybės sukurti paskyrą. www.rudaminosdarzelis.lt galima pateikti užklausą elektroniniu paštais dianarutkauske@gmail.com ir publikuojamos Duomenų subjektų nuotraukos (gavus išankstinį Duomenų subjektų sutikimą).
 3. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.lt vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 4. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Įstaigos interniatiniame puslapyje www.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 5. Įstaigos interniatiniame puslapyje www.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Įstaigos partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos interniatiniame puslapyje www.rudaminosdarzelis.lt, turi savo privatumo politikas ir Įstaiga neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

 

 • ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
 1. Duomenys gauti www.lt internetinės svetainės ir (ar) elektroninio pašto pagalba saugomi ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesiu nuo duomenų gavimo dienos.
 2. Įstaiga įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  • Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  • Įstaigos partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;
  • Įstaiga taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įstaigos vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įstaiga yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  • Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įstaiga gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
 3. Nepaisant to, kad Įstaiga deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Įstaiga negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Įstaiga taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 4. Įstaiga naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:
  • Užtikrintų, jog internetinės svetainės rudaminosdarzelis.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
  • Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
 5. Įstaigos internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Įstaigos internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Įstaigos internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Įstaigos internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Įstaigos internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Įstaigos internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Įstaigos internetiniame puslapyje.

 

 1. VARTOTOJO TEISĖS
 2. Vartotojas turi šias pagrindines teises www.lt svetainėje:
  • Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Įstaiga
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.
 3. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su rudaminosdarzelis.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Įstaiga, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Įstaigos pasiūlytu būdu.
 4. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Įstaigos surinktais Asmens duomenimis gali pateikti Įstaigos el. p. dianarutkauske@gmail.com arba atsiųsti prašymą registruotu paštu adresu Gamyklos g. 22C, LT-13251 Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.
 5. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti Įstaigos el. p. dianarutkauske@gmail.com atsiųsti prašymą registruotu paštu adresu Gamyklos g. 22C, LT-13251 Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.
 6. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 2. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.rudaminosdarzelis.lt.
 3. Įstaiga neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įstaigos internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 4. Įstaiga neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įstaigos internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Įstaigos internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Įstaigos internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
 5. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami Įstaigos el. p. dianarutkauske@gmail.com arba atsiųsti prašymą registruotu paštu adresu Gamyklos g. 22C, LT-13251 Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.

 

____________________________________

Skip to content